ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานขาเทียมของไทย

ก. เมื่อยังไม่ได้ใช้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
เนื่องจากขาเทียมแบบเดิมมีราคาแพงมากทำให้คนพิการขาขาดที่ยากจน ไม่สามารถซื้อใส่ได้ ทำให้ต้องประกอบขาเทียมใส่เอง เช่น ใช้ไม้ต่อกับขาโดยใช้ยางหรือผ้ามัดให้ติดกัน หรือใช้ท่อเอสล่อนมาต่อกับไม้แล้วรองด้วยเศษผ้า เพื่อช่วยเหลือตนเองให้เดินได้ แต่ก็ทำให้เดินไม่สะดวก และใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่ควร สำหรับขาเทียมบางประเภทต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศราคาแพงมาก รัฐบาลฯ ไม่สามารถหางบประมาณมาซื้อให้ได้อย่างเพียงพอและทำให้เงินทองรั่วไหลออกนอกประเทศ

ข. หลังจากที่ได้ใช้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
1. ทำให้คนที่ขาขาดได้สามารถมีขาเทียมได้ง่ายขึ้น

2. ประหยับงบประมาณของประเทศชาติ (ไม่สามารถหาตัวเลขได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิต่างๆ หรือโรงพยาบาลเอกชน หรือหน่วยงานเอกชนใด จัดซื้อเครื่องมือในการทำขาเทียม และส่วนประกอบของขาเทียมด้วยงบประมาณเท่าใด)

3. ช่วยให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพหรือมีชีวิตตามปกติได้

4. สร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้พิการด้วยจิตใจที่เอื้ออาทรต่อกัน

5. สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นครั้งนี้ สร้างด้วยจิตสำนึกของความเป็นคนไทย ต้องการที่จะทำขาเทียมบริจาคให้คนไทยที่ขาขาดทั่วประเทศ

6. ถ้าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ขาเทียมของชมรมฯ คนที่ขาขาดทั่วประเทศคงต้องรอขาเทียมจากโรงพยาบาล และมูลนิธิเป็นเวลานาน และไม่สามารถที่จะคำนวนได้ว่าเราจะต้องสูญเสียเงินงบประมาณของประเทศในการซื้อเครื่องมือต่างๆ และอุปกรณ์ขาเทียมของต่างประเทศอีกเท่าใด

7. เป็นเรื่องลำบากที่จะหาข้อมูลที่แน่นอน ซึ่งควรจะมีศูนย์ประสานงานในด้านการทำขาเทียมเพื่อวางแผน และดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

8. ผู้พิการขาขาดที่ต้องการขาเทียมในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก เกินกำลังของชมรมฯจะสามารถจัดทำให้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เราต้องการแรงสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐฯ หรือเอกชน หรือประชาชนที่สนใจ จะมาร่วมฝึกเป็นผู้ประกอบการทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการให้ได้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9