การฝึกอบรมขาเทียมเชิงปฏิบัติการ 6 ประเทศ มี เนปาล ศรีลังกา พม่า
ลาว กัมพูชา และไทย เมื่อ 16-26 ก.พ.47                                              
 หน้าถ้ดไป

      

      

Training and Fitting Artificial Legs 6 Countries ,Srilanka,
Burma, Loas, Cambodia, and Thailand on Feb 16-26  2004

                                         [ หน้าแรก ] [ ชมรม ]