โครงการคัดแยกและพิชิตขยะครบวงจร

หน้าถัดไป

                                                      

ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญ
โครงการขยักพิชิตขยะ

หลักการในการพิชิตขยะอย่างสมบูรณ์ ต้องประกอบไปด้วย 4 หลักการดังต่อไปนี้

 

1 การคัดแยกขยะ

2 การจัดเก็บขยะ

3 การกำจัดขยะ

4 การใช้ประโยชน์จากขยะ

1.1 ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2.1 ตรงเวลา

3.1 ใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดของขยะ

4.1 Reuse , Recycle

1.2 ผลประโยชน์ตอบแทนให้คุ้มค่า

2.2 เป็นระบบ (ขายตรง)

3.2 มีเครื่องพอเพียงต่อปริมาณขยะ

Reproduct  Reduce

1.3 มีอุปกรณ์อำนวยประโยชน์ (ถุง,ถัง)

2.3 รับผิดชอบ

3.3 กระจายเป็นจุดระบบกองโจร

4.2 Reserch

1.4 ได้รับการยกย่องจากสังคมในหน้าที่พลเมืองดี

2.4 พอเพียง

 

 

1.5 สร้างระบบต่อเนื่อง (ขายตรง)

 

 

 

 

โครงการขยักพิชิตขยะจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อขบวนการทั้ง 4 ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นระบบ ในระยะเริ่มต้นของโครงการจะต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ เพราะขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนรู้  แต่ไม่ได้สนใจจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่และเป็นสิ่งที่เน่าเหม็น ไม่มีใครอยากสัมผัส แต่ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่ทิ้งขยะเสียแต่ต้นทาง โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่า แล้วจัดเก็บอย่างมีระบบ (ขายตรง) ส่วนที่จะนำไปเข้าเครื่องจักรย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วนำสิ่งของเหล่านั้นไปทำประโยชน์ให้คุ้มค่า หรือขาย เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ทิ้งขยะ ผู้จัดเก็บ และผู้ดำเนินการ เมื่อโครงการสามารถสร้างระบบขยะได้ครบวงจรเช่นนี้แล้ว ในไม่ช้าขยะในเมืองไทยก็จะเป็นทอง และสามารถที่จะแก้ปัญหาขยะล้นโลกได้อย่างแน่นอน แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับ คุณไปคำนวณตัวเลขเอาเองนะครับ

 

ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย    24.11.49

110/108 ถนนเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

www.thailegs.com      โทร. 02 899 6374-8

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล
   
  ปัจจุบัน ปัญหาการกำจัดขยะเป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ ประเทศ แม้ในประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาการกำจัดขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา และยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามหาวิธีการกำจัดขยะ  เช่นหาพื้นที่ว่างเปล่าห่างไกลเป็นที่ทิ้งขยะ     หรือการแสวงหาหนทางทางชีวปฎิบัติใด ๆ วิธีการต่าง ๆ ก็ยังไม่สามารถหาจุดสมดุลย์สุดท้ายได้   โครงการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะครบวงจรของชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจึงนำเสนอทางเลือกใหม่ในการกำจัดขยะโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดชนิดของขยะและนำขยะมาผ่านกระบวนการกำจัด โดยการทำขยะชิ้นใหญ่ให้เป็นขยะชิ้นเล็กและทำขยะชิ้นเล็กนั้นให้เป็นขยะละเอียด เพื่อง่ายต่อการกำจัดต่อไป วิธีการดังกล่าวจะเป็นทางออกที่ดีในสภาวะปัจจุบันที่จะสามารถกำจัดขยะได้อย่างครบวงจร และยังได้รับผลประโยชน์จากการกำจัดขยะนี้อีกมากมาย อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากกระบวนการกำจัดและผลิต การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน การสร้างรายได้เสริม การสร้างความสามัคคีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน  ที่สำคัญคือขยะหมดไป   ไม่ใช้พื้นที่มาก ปราศจากกลิ่นและแมลงรบกวน สร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้หลัก รายได้เสริม และเพิ่มพลังชุมชน

รถพิชิตขยะคันแรกของโลก ด้านซ้าย-ขวา

 

 

วัตถุประสงค์
1.    สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่ประชาชน
2.    สร้างแนวทางการกำจัดขยะอย่างครบวงจร
3.    สร้างรายได้เสริมให้แก่มวลสมาชิก
4.    ลดภาระของประเทศชาติในการกำจัดขยะ
5.    ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
6.    ลดมลพิษจากขยะที่มีต่อประชาชน
                  
7.    ลดภาวะโรคติดต่อต่าง ๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ เช่น หนู และ  แมลงต่าง ๆ
วิธีการที่สำคัญของขบวนการกำจัดขยะนี้ มีอยู่ 3 ส่วนคือ

 

 

 


1
.
  
การคัดแยกขยะ


2.  การจัดเก็บขยะ

3. การกำจัดขยะ
1.  วิธีดำเนินการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะของแต่ละบ้าน แต่ละชุมชน โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้คือ 
1.1  ใช้สีเป็นตัวกำหนดการแยกขยะแต่ละชนิด

1.2 มีภาชนะสำหรับใส่ (ถุงพลาสติก) ขยะแต่ละชนิดตามสีที่กำหนด และมีเชือกผูกปากถุงเพื่อความสวยงามและเรียบร้อย

1.3   มีถังรองรับถุงใส่เป็นสีเดียวกัน และแข็งแรงทนทาน ทำความสะอาดง่าย

1.4 ออกแบบถังขยะให้น่าใช้เสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งภายในบ้าน  ให้ใครเห็นก็อยากจะได้เป็นเจ้าของ  ถังขยะนี้

1.5 ให้ผู้ร่วมคัดแยกขยะได้มีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะ

1.6 จัดหาถุงและภาชนะรองรับให้สมาชิกได้ใช้โดยทั่วถึงฟรี โดยการใช้เงินกองทุน หรืองบประมาณสนับสนุน และจะหักจากการขายวัสดุ Recycle เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว ฯลฯ

1.7  ให้ผู้ร่วมคัดแยกขยะได้เป็นที่ยกย่องจากสังคม เช่น ป้ายแสดงการเป็นสมาชิกของการคัดแยกขยะ

1.8 ให้ชุมชน หมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี ได้รับการยกย่อง และได้รับการเชิดชูเกียรติจากสังคม

 

2.การจัดเก็บขยะ
    ดำเนินการโดยอาสาสมัคร (ซาเล้ง) หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำ ทำการคัดเลือกสมาชิก จัดเก็บขยะตามบ้านสมาชิก หรือใช้เจ้าหน้าที่ประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยดำเนินการอยู่   โดยมีข้อกำหนดดังนี้

2.1   ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
2.2  จัดเก็บขยะตามเวลานัดหมายทุกวัน
2.3  จะต้องเป็นผู้ที่ไม่นำขยะที่เก็บได้ไปขายเอง
2.4  นำถุงพลาสติกที่ยังสามารถใช้ได้ กลับคืนไปยังบ้านสมาชิก
2.5 ให้คำแนะนำและความรู้ชนิดขยะที่ควรจะแยกตามสีให้ถูกต้อง
2.6 ผู้จัดเก็บจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะด้วย
2.7 ให้ผู้จัดเก็บได้มีเกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคม โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

 

 

 

 

 

ย่อยเศษอาหารได้ปุ๋ยน้ำ น้ำชีวภาพ

3. การกำจัดขยะ

เมื่อผู้จัดเก็บขยะได้นำถุงสีต่าง ๆ มารวมที่ศูนย์กำจัดขยะ ก็จะแยกถุงใส่ตามกลุ่มที่กำหนด และเจ้าหน้าที่กำจัดขยะก็จะดำเนินการดังนี้

           3.1 ถุงสีดำ  เป็นพวกขยะเน่าเสีย เช่น เศษอาหารทุกชนิด  เปลือกผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา (ยกเว้นเปลือกหอยแครง นำมาเทรวมกันแล้วใส่ไปในเครื่องบดละเอียด เพื่อให้เศษอาหารเหล่านี้ได้รวมกันและตีด้วยเครื่องจนละเอียด เพื่อให้เกิดการย่อยสลายโดยเร็ว แล้วดูดด้วยปั๊มอัดลมเก็บเข้าถังหมัก 21-28 วัน ก็จะได้ปุ๋ยและแก๊ส นำไปใช้ในขบวนการต่อไป และหากแยกผักและผลไม้มาหมักกับน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาลหมัก 7-10 วัน ก็จะได้น้ำชีวภาพ ซึ่งก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเช่นกัน
เครื่องตีให้เศษอาหารเหลว   ปั๊มอัดลม      ถังหมัก  21-28 วัน
   ผลที่ได้รับ แก๊ส, ปุ๋ยน้ำ, และปุ๋ยเนื้อ
 

 


**  ผลการทดลองย่อยผัก  เปลือกทุเรียน ตะไคร้ ใบสะเดา

ผักกาดขาว จำนวน 100 กิโลกรัม ใช้เวลาย่อยให้ละเอียดภายใน 10 นาที

เปลือกทุเรียน จำนวน 50 กิโลกรัม ใช้เวลาย่อยให้ละเอียดภายใน 8 นาที

ค่าใช้จ่าย  ไฟฟ้า 10 บาท/ชั่วโมง

เมื่อนำไปผสมกับกากน้ำตาล ใช้เวลาหมัก 7-10 วัน จะได้น้ำชีวภาพ และแก๊ส

ถ้านำไปหมักโดยตรงภายในเวลา 21-28 วัน จะได้แก๊ส ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเนื้อ

ค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า  10 บาท/ชั่วโมง                            

ประโยชน์ของเครื่องตีเหลว    จะทำให้ขยะที่เป็นเศษอาหาร  ผลไม้ที่ย่อยสลาย  นำมาใช้ประโยชน์ในรูปของแก๊สและปุ๋ย 

 

 

 

ย่อยแก้วมาทำแทนทรายล้าง  เส้นตีถนน

3.2  ถุงสีแดง  แก้ว ขวดแก้ว
**  ผลการทดลอง ย่อยแก้วประเภท ขวดแก้ว ขวดเบียร์ ขวดเหล้าผลการตีขวดเบียร์ ขวดเหล้า ให้ละเอียด 100 ลูก ใช้เวลา 2 นาที เมื่อนำมาแยกขนาด แล้วนำไปทำวัตถุแทนหินล้าง ทรายล้าง โดยใช้แก้วแทนได้เป็นอย่างดี  ค่าใช้จ่าย  ไฟฟ้า 15 บาท/ชั่วโมง

 

ประโยชน์ของเครื่องย่อยแก้ว นำแก้ว ขวด มาเป็นประโยชน์  ในการทำถนน,แก้วประดับ และนำไปหลอมกลับ

มาใช้ใหม่โดยประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง   

3.3 ถุงสีฟ้า กระป๋อง  ถัง   เศษเหล็ก  เศษโลหะทุกชนิด
     
เครื่องอัดไฮโดรลิค ขนาด 150 ตัน
ผลของการอัดกระป๋อง จำนวน 50 กิโลกรัม ใช้เวลา 5 นาที

ค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า ประมาณ 10 บาท/ชั่วโมง

ประโยชน์ของเครื่องอัดไฮโดรลิคจะทำให้ปริมาตรของกระป๋องอลูมิเนียม,เหล็กหรือโลหะสามารถขนส่งไปหลอมได้จำนวนมากกว่าธรรมดา   5 เท่า 

3.4 ถุงสีเขียว  กระดาษชนิดต่าง ๆ
**  เครื่องอัดไฮโดรลิค  ขนาด 150 ตัน  ใช้อัดกระดาษ จำนวน 50 กิโลกรัม ใช้เวลาอัด 5 นาที

ค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า ประมาณ 10 บาท/ชั่วโมง

ประโยชน์ของเครื่องอัดกระดาษ สามารถนำกระดาษที่แยกชนิดต่าง ๆ

มาอัดเป็นก้อนส่งขายโรงงานทำเยื่อกระดาษได้มากขึ้นถึง 10 เท่า

3.5 ถุงสีเหลือง  พลาสติกชนิดต่าง ๆ

**  เครื่องอัดไฮโดรลิค ขนาด 150 ตัน

ใช้อัดพลาสติก จำนวน 50 กิโลกรัม ใช้เวลา 5 นาที

ค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า ประมาณ 10 บาท/ชั่วโมง

**  เครื่องย่อยถุงพลาสติก ขวดพลาสติก

ผลของการย่อย ถุงพลาสติก และขวดพลาสติก ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนำไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติก 50 กิโลกรัม ใช้เวลา 12 นาทีค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า ประมาณ 10 บาท/ชั่วโมง

ประโยชน์เครื่องอัดก้อนพลาสติก จะทำให้อัดพลาสติกที่แยกชนิดแล้วได้จำนวนมากขึ้นถึง 12 เท่า และสามารถนำมาทำเป็นเม็ดพลาสติกที่นำกลับมาฉีดใหม่เป็นพวกขัน, กะละมัง, กระป๋อง และนอกจากนั้นยังนำพลาสติกที่ไม่สามารถฉีดซ้ำได้นำมาหลอมแล้วฉีดเป็นไม้แปรพลาสติก, เสาเข็มพลาสติก เพื่อฝังดินลงไปเป็นเสาเข็ม หรือผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง

 

3.6 ถุงสีน้ำตาล  เศษไม้ ,กิ่งไม้, ต้นไม้                                                                                 

**  เครื่องบดของแข็งให้ละเอียด ประเภทไม้ ยาง โฟม

ผลการทดลอง บดไม้ 50 กิโลกรัม ใช้เวลา 10 นาทีค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า 20 บาท/ชั่วโมง

ประโยชน์เครื่องบดของแข็งให้ละเอียด จะช่วยย่อยให้เศษไม้, เศษยาง, ยูริเทรน

ทำให้เป็นผงเพื่อจะได้นำไปทำยางคอนกรีต, ผงธูป หรือถ่านอัดก้อน ต่อไป 

 

3.6.1  เครื่องย่อย กิ่งไม้ ทางมะพร้าว

ผลการย่อย กิ่งไม้ และทางมะพร้าว ให้ละเอียด (ขนาดขี้ม้า) 100 กิโลกรัม ใช้เวลา 10 นาที

ค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า 15 บาท/ชั่วโมง

ประโยชน์เครื่องย่อยกิ่งไม้  เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้กิ่งไม้

หรือต้นไม้ ถูกตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ สามารถนำไปทำปุ๋ย

หรือเยื่อกระดาษได้ทันที 


ย่อยไม้ ทำเป็นไม้อัด

 

3.7 ถุงสีเทา  เศษปูน อิฐก้อนโต อื่น ๆ 
**  เครื่องย่อยอิฐกำแพง หิน แอสฟัลติก

ผลการทดลอง ย่อยอิฐก่อกำแพง หินปูนก้อนใหญ่ ๆ

ผลการย่อยอิฐก่อกำแพง และหินปูนก้อน 100 กิโลกรัม ให้มีขนาด

เท่าขนาด หิน 12 ใช้เวลา 2 นาทีค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า  15 บาท/ชั่วโมง

ประโยชน์ของเครื่องย่อยอิฐหิน จะช่วยให้อิฐหินก้อนโต ๆ หรือ

ถนนแอสฟัลติกจะถูกบดให้เป็นก้อนเล็ก ๆ สามารถนำมาก่อสร้างได้ใหม่หรือนำไปถมที่ 

 

  

3.8 ถุงสีแสด ยาง โฟม  หนัง                                                          

**  เครื่องย่อยใหญ่ ใช้ย่อย ยาง ถังผลการย่อยยางรถยนต์ ขนาดรถเก๋งและ
รถปิคอัพ 1 เส้น   ใช้เวลา 3 วินาที (จะได้แผ่นยางขนาดฝ่ามือ)

 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า60บาท/ชั่วโมง                                                              

ประโยชน์เครื่องย่อยใหญ่ สามารถฉีกยางรถยนต์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เสื่อผืนใหญ่ ให้ขาดและง่ายต่อการนำไปสู่ขบวนการกำจัดต่อไป

 

 3.8 ถุงสีแสด ยาง โฟม  หนัง                                                          

**  เครื่องย่อยใหญ่ ใช้ย่อย ยาง ถังผลการย่อยยางรถยนต์ ขนาดรถเก๋งและ
รถปิคอัพ 1 เส้น     ใช้เวลา 3 วินาที (จะได้แผ่นยางขนาดฝ่ามือ)

 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 60 บาท/ชั่วโมง                                                              

ประโยชน์เครื่องย่อยใหญ่ สามารถฉีกยางรถยนต์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เสื่อผืนใหญ่ ให้ขาดและง่ายต่อการนำไปสู่ขบวนการกำจัดต่อไป  
 

  3.9 ถุงสีชมพู  เศษผ้า  พรม  ผ้าห่ม  

     

3.10 สีม่วง  ขยะพิษ  ถ่านไฟฉาย  กระป๋องสเปรย์  แบตเตอรี่                                                               

ระยะเวลาดำเนินการ       1 มิถุนายน  2545    เป็นต้นไป

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นเตรียมการ เขียนแบบ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หาพื้นที่ตั้งโครงการ โดยใช้เนื้อที่อย่างน้อย 100 ตารางวาขึ้นไป

2. ประชาสัมพันธ์โครงการสู่ชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชนเมือง  อบต ฯลฯ

         3. รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะ

         4. อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ  ผู้คัดแยกขยะ ผู้เก็บรวบรวมขยะ และผู้ทำหน้าที่กำจัดขยะ

         5.จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะและถุงรองรับขยะภายใน ซึ่งมีสีเดียวกัน เป็นการคัดแยกขยะโดยการใช้สีเป็นตัวกำหนด  จัดหาภาชนะรองรับให้พอเพียงกับชนิดและจำนวนของขยะในแต่ละวันที่สวยงามเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งภายในบ้าน

        6. เลือกเครื่องมือกำจัดขยะให้เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น

 

หมายเหตุ  2

1.ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดหาภาชนะรองรับได้ครบ สามารถใช้แถบสีเป็นเครื่องแสดงและภายในใช้ถุงสีให้ตรงกับชนิดของขยะที่กำหนดไว้เป็นการชั่วคราว

2.  ภาชนะที่รองรับขยะและถุงสีที่ใส่ภายใน เพียงพิมพ์ข้อความและชนิดของขยะที่แยกประเภทไว้ว่ามีขยะประเภทใดบ้าง

3.   อุปกรณ์ในการรองรับขยะมีจำนวนมากพอกับจำนวนชุมชนและความต้องการของสมาชิกในการคัดแยกขยะ

4.    ทำเครื่องหมายหรือป้ายชื่อแสดงให้เห็นชัดว่าบ้านใดที่เป็นสมาชิกหรืออาสาสมัครในการคัดแยกขยะ

5.  จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บขยะที่ดี และมีความรับผิดชอบในการรวบรวมขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะ ตรงตามเวลาที่กำหนด

6.  จัดหาเครื่องมือในการกำจัดขยะตามสภาพของท้องถิ่น หรือหลาย ๆ แห่งอาจจะใช้เครื่องมือร่วมกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

 

งบประมาณ  : ขณะนี้ใช้เงินลงทุนของสมาชิกในชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อทำเครื่องจักรต้นแบบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :

-  มีเครื่องมือกำจัดขยะที่สามารถดำเนินการได้เองโดยชุมชน

- ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน  สร้างพลังสามัคคี สร้างรายได้เสริม  และจะสามารถขยายจากชุมชนเล็ก ๆ ในหมู่สมาชิก ไปสู่ชุมชนใหญ่ ก่อให้เกิดการลดปัญหาขยะของชาติได้ในที่สุด

 

ผลงานของชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตั้งแต่  พ.ศ. 2539  ปัจจุบัน 

1.    สร้างเครื่องจักรถวาย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลา  พ.ศ. 2539 2540 จำนวน 30 เครื่อง

2.    ทำไม้เท้าคลำทางและอักษรเบร์ล สำหรับคนตาบอด แจกให้แก่ผู้พิการตาบอดทั่วประเทศ  จำนวน 7000 ุด  พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน

3.    ทำไม้เท้าสแตนเลส ในโครงการธนาคารไม้เท้าให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ จำนวน 10000 อัน  พ.ศ. 2543 ปัจจุบัน

4.    ทำขาเทียมระบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีของคนไทย 100 % เพื่อบริจาคให้แก่ผู้พิการขาขาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 นับถึงปัจจุบันผลิตได้ประมาณ  400  ขา

************************

 

 


[หน้าแรก] [ชมรม]