แนวทางการทำขยะให้เป็นสูญ  7 ขั้นตอน    
              1. การสร้างแนวร่วมและหาประชามติของชุมชน            
        การแก้ปัญหาขยะให้หมดแบบยั่งยืน     1. วางแผนประชุมเพื่อหาประชามติ     3. เครื่องมือเครื่องใช้ และชั้นวางของ    
 ทุกสิ่งในโลกย่อมสูญสลายตามกาลเวลา       2. ประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  ทีวี  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 4. ถังหมักเศษอาหาร ถุงใส่ขยะที่ย่อยแล้ว   
 แยกขยะที่ต้นทาง  แบ่งชนิด แบ่งประเภท โดยเฉพาะมารร้าย   3. สถานที่จัดประชุม  อาหาร  อุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ   5. อื่น ๆ        
 ทำขยะใหญ่ให้เป็นขยะเล็ก  ทำขยะเล็กให้เป็นขยะละเอียด   4. ค่าใช้สอย และค่าตอบแทน       5. การจัดหาเครื่องจักรแต่ละชนิด   

  2. จัดตั้งหัวหน้าสายรับผิดชอบ และลูกทีมให้ทั่วพื้นที่ 1. บดเศษอาหาร      
  1. กระตุ้นให้เกิดการแยกขยะที่ต้นทาง     2. บดพลาสติก  โฟม      
  2.ชั่งน้ำหนักและวัดปริมาณขยะทุกระยะ     3. บดไม้        
  3. ติดตามและประเมินผลหัวหน้าสายและลูกทีม   4. บดแก้ว  หิน  อิฐบล๊อก   ยาง  อัดเป็นก้อน ฯลฯ
  4. ค่าตอบแทนหัวหน้าสายและลูกทีม     5. จัดหาโดยการ  เช่า   เช่าซื้อ   หรือซื้อ เท่าที่จำเป็น
  3. การจัดเก็บ         6. นำขยะทุกชนิดไปทำประโยชน์ให้ได้  
  1. ทำแผนที่ขยะและการวางแผนจัดเก็บ     1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปเป็นชิ้นงานใหม่
  2. รถขยะ ซาเล้ง สองล้อ และอื่น ๆ     2  ของที่ย่อยแล้วต้องมีประโยชน์หรือขายได้ทุกชนิด
  3. วิธีการจัดเก็บและเทคนิคการผูกมิตรกับประชาชน   3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ    
  4. ถุง ถัง  สตังค์  ป้ายเชิดชูชื่อเสียง  ให้แก่ผู้ร่วมโครงการ   7. ติดตามและประเมินผล    
  4. โรงเรือนกำจัดขยะ       1. แก้ปัญหาขยะที่เหลือตกค้างให้หมด ไม่ให้มีปัญหาทุกอย่าง
  1. พื้นคอนกรีต และโรงเรือนขนาด 15x20 เมตร (อย่างน้อย) 2. วิจัยและพัฒนาขยะทุกชนิดตลอดเวลาเพื่อทำขยะให้หมดจริง
  2. น้ำ ไฟ และท่อระบายน้ำ       3. นำผลที่ได้  เสนอต่อชุมชนและสาธารณชนให้รู้และเห็นจริง
       
 
        โทร. 02-899-6374-5