โครงการธนาคารไม้เท้า (CANE BANK)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องดูแลตนเองมากขึ้น จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ทำให้ทุกคนต้องออกไปทำงาน
การอยู่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่แบบครอบครัวสมัยก่อนเริ่มหดหายไป
 อุบัติเหตุในผู้สูงอายุจากการปฏิบัติภารกิจประจำวันจึงมีมากขึ้น
 อุปกรณ์ที่ผู้สูงอายุควรมีติดกายคือไม้เท้า แต่ไม้เท้าค่อนข้างหาซื้อยาก ราคาสูง คุณภาพต่ำ คณะกรรมการก่อตั้ง จึงเห็นสมควรจัดตั้งธนาคารไม้เท้าผู้สูงอายุ ซึ่งทำจากสแตนเลสขนาด 17 มม. น้ำหนัก
650 กรัม  มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ไม่หักงอง่ายเหมือนไม้เท้าอลูมิเนียมที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 ไม้เท้าผู้สูงอายุนี้จะเป็นเพื่อนคู่กายแก่ผู้สูงอายุใจการเดินทางไปที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ธนาคารไม้เท้าจะจัดให้ผู้สูงอายุได้ยืมใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและส่งคืนเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และองค์กรการกุศลต่างๆ อาทิ ผู้พิพากษาศาลฎีกา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมสรรพากร ชมรมผู้สูงอายุหรือองค์กรท้องถิ่นต่างๆ และชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เป็นต้น
 


วัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารไม้เท้า

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อจัดตั้งธนาคารไม้เท้าผู้สูงอายในแต่ละจังหวัดหรือท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ยืมไม้เท้าดังกล่าวไว้ใช้เมื่อจำเป็น
4. เพื่อให้มีไม้เท้าผู้สูงอายุได้หมุนเวียนเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
5. เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นั่นคือความเอื้ออาทรห่วงใยต่อผู้สูงอายุและ ความมีน้ำใจต่อคนไทยด้วยกัน


วิธีดำเนินการ
1. จัดตั้งธนาคารไม้เท้าผู้สูงอายุโดยมีชมรม สมาคม หรือองค์กรในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบใน การทำสัญญาให้ยืมไม้เท้าผู้สูงอายุและซ่อมแซมเมื่อเสียหายพร้อมทั้งติดตามผลการใช้ มีผู้ค้ำประกันการยืมอย่างมีระบบ เพื่อให้การส่งคืนไม้เท้าเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้และได้หมุนเวียนต่อไปอย่างทั่วถึง
2. ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำไม้เท้าผู้สูงอายุให้ หากประชาชนและผู้ สนใจท่านใดต้องการให้ชมรมผลิตไม้เท้าให้เพิ่มเติมในโครงการก็สามารถแจ้งความจำนงมาได้ และจะพิจารณามอบให้แก่ชมรม สมาคม หรือองค์กรในท้องถิ่นนั้นๆ ตามจำนวนที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควร พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ซ่อมแซม เมื่อไม้เท้าชำรุด เช่น ลูกยาง หรือยางมือจับให้แก่ชมรม สมาคม หรือองค์กรท้องถิ่นนั้นๆ ตามความต้องการ เพื่อนำไปซ่อมแซมไม้เท้าที่ชำรุดและนำไปหมุนเวียนให้ยืมใช้ต่อไป
3. ผู้ยืมหรือค้ำประกันจะต้องนำส่งคืนให้แกต้นสังกัดที่ได้ทำสัญญายืมเมื่อเลิกใช้ เช่น หายจากการ เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 4. ชมรม สมาคม หรือองค์กรในท้องถิ่นนั้นๆ จะต้องมีผู้รับผิดชอบและนายทะเบียนเป็นผู้ติดตามให้ โครงการนี้มีประสิทธิผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                                          ผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่างๆ ประมาณ10,000 คน ทั่วประเทศจะมีไม้เท้าไว้ใช้เป็นเพื่อนในการเดินทางและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและเป็นความคาดหวังที่จะเห็นสังคมไทย อยู่กันด้วยความรักและเอื้ออาทรต่อกัน

ระยะเวลาของการดำเนินการ
วันที่ 5 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป

ขั้นตอนในการดำเนินการยืมไม้เท้าผู้สูงอายุ
1. ชมรม สมาคม หรือองค์กรท้องถิ่นให้แจ้งความจำนงขอรับไม้เท้ามาที่ ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ที่อยู่ 110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน บางขุนเทียน กทม. 10150 หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 4160308-9 หรือ 8996374-5 และโทรสาร 8996371
web-site : www.thaiartificiallegs.com
Email :
tldf2000@yahoo.com
2. ขั้นตอนการยืม
2.1 กรอกใบสมัครการยืม 2 ชุด
2.2 แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ยืมและผู้ค้ำประกันคนละ 2 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ยืมและผู้ค้ำประกันคนละ 2 ชุด
2.3 แนบรูปถ่ายท่ายืนทั้งตัว 2 ภาพ
3. ชมรมหรือสมาคมที่รับผิดชอบในโครงการจะทำการประเมินผลการใช้ ติดตามการใช้ไม้เท้าดังกล่าวหรือสั่งเพิ่มเติม และส่งรายงานมายังชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยทุก วันที่ 5 ธนาคม ของทุกปี เพื่อจะได้ปรับปรุงและพัฒนาธนาคารไม้เท้า (CANE BANK) ให้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและได้ผลตามเจตนารมณ์ของโครงการต่อไป
 

 

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9