การลดมลภาวะทางอากาศ

(AIR POLLUTION)

อากาศเป็นพิษ      คืออากาศบริสุทธิ์ถูกเจือปนไปด้วยฝุ่นละออง ไอพิษ เชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ

ทำอย่างไรเราจะทำให้มลภาวะที่เป็นพิษลดน้อยลง      โดยการหาวิธีทางธรรมชาติ ในการลดหรือแยกสิ่งที่เจอปนใน  อากาศให้ออกไปหรือน้อยลง ให้อยู่ในสภาพมาตรฐานที่คนจะรับได้

 

การวิเคราะห์และหาสาเหตุของการเกิดมลภาวะ    จากต้นกำเนิดของสิ่งเจอปนเหล่านี้ แล้วเริ่มแก้ไขที่จุดเกิดเป็นลำดับแรก ๆ

ารแก้ไข           ให้แยกแก้ไขให้ตรงจุดและแยกตามชนิดที่เกิดมลภาวะ

วิธีแก้ไข            ใช้หลักของธรรมชาติบำบัด โดยใช้ความรู้ทางเทคนิควิทยาการร่วม
                           กับศาสตร์รอบ ๆ ตัวเราดังนี้
 

1. BIO-LUNG         ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นปอดทางธรรมชาติ ในการดูดซับฝุ่นละอองในอากาศให้ลดน้อยลง

2. BIO-FENCE   ปลูกพืชที่มีการเลื้อยและรากที่จะช่วยดูดซับก๊าชพิษ เช่น CO2 SO2 หรือ CH4ในคลองอากาศนี้

3. BIO-MIST     สร้างละอองน้ำหรือฝนเทียม เพื่อจับฝุ่นละอองที่กระจายลอยอยู่ในอากาศพิษให้ลดน้อยลง

4. BIO-NOST   สร้างจมูกเทียมเพื่อใช้ในการกรองอากาศพิษให้สะอาดก่อนจะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้น เช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของจมูกคน

5. อื่น ๆ                  โดยการใช้วิธีการเป่า  การดูด  หรือการกรองเพื่อสร้างการหมุนเวียนอากาศในคลองอากาศพิษ ให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพและช่วยให้สิ่งเจือปน

                                เหล่านั้นได้ตกลงสู่พื้นดินในเบื้องต้น ตามความเหมาะสมของสภาพสิ่งเจือปนนั้น ๆ

 

สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ คือการแก้ไขโดยวิธีธรรมชาติ บำบัดในเบื้องต้น ซึ่งผู้รู้ที่มีความสามารถในการใช้วิทยาการอื่น ๆ ที่ก้าวหน้ามากกว่านี้มาใช้ก็จะช่วยให้การกำจัดสิ่งเจือปนหรือมลพิษในอากาศได้ลดน้อยลง เพื่อให้อากาศที่ผ่านเข้าสู่ปอดจะได้มาตรฐานของลมหายใจที่สะอาดพอแก่การดำรงชีวิต โดยปราศจากการเป็นโรคทางเดินหายใจและปอดอักเสบในชีวิตที่ดำรงอยู่จนถึงเวลาอันสมควรต่อไป

               

                                         

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9

Email   tidf2000@yahoo      www.thailegs.com