โครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนและประชาชน

หลักการและเหตุผล

 

  น้ำสะอาดเป็นความจำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสามารถป้องกันโรคภัยต่าง ๆ รวมทั้งการมีสุขภาพพลานามัยดี อายุยืนยาว สดชื่นแจ่มใส ไม่แก่ก่อนวัยและเสริมสร้างสติปัญญา

      แม้โลกจะก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบัน แต่ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพ พลานามัยดี การป้องกันโรคติดต่ออันเกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด หรือการใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกัน ทำให้โรคติดต่อบางชนิดที่น่าจะมีอัตราการติดต่อช้าลง หรือน้อยลง เช่น โรคหวัด โรคท้องร่วง บิด หรือแม้แต่วัณโรคที่ปัจจุบันกลับมาระบาดมากขึ้น

 

   โครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนและประชาชน จึงเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี โดยเริ่มจากโรงเรียนซึ่งสามารถกระทำได้โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นักเรียน และให้นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง พร้อมกันนั้นโครงการฯ จัดบริการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพย่างเพียงพอ สำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน และยังสามารถเผื่อแผ่ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขาดแคลนได้อีกด้วย โดยเริ่มจากโรงเรียนนำร่องคือ โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

นอกจากนั้นการซื้อน้ำดื่มในปัจจุบันยังมีราคาสูงเกินไป เพราะราคาน้ำดื่มที่บรรจุพลาสติกขายอยู่ในปัจจุบันเป็นราคาที่รวมค่าบรรจุภัณฑ์คือ ขวดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่มีราคาสูง จึงทำให้น้ำที่บรรจุขวดมีราคาสูงตามไปด้วย และขวดเหล่านั้นยังเป็นภาระแก่บ้านเมืองในการกำจัดเมื่อกลายเป็นขยะ โครงการฯ จึงจัดให้นักเรียนทุกคนมีขวดน้ำดื่มประจำตัว โดยขวดทุกใบจะติดสติกเกอร์ที่เขียนชื่อเจ้าของขวดน้ำ และบรรจุน้ำให้เพียงพอใส่ไว้ในกระเป๋าหนังสือ เพื่อใช้ดื่มได้ทุกเวลาที่กระหายน้ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

 


 
 

 1. เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เยาวชนของชาติ

                2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อจากโรคติดต่อที่เกิดจากทางเดินอาหาร

                3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยให้แก่เยาวชนและประชาชน

                4. เพื่อสร้างนิสัยการประหยัดและออมให้แก่นักเรียน และประชาชน

                5. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการ

                   สร้างพฤติกรรมที่ดีงาม

 

วิธีการดำเนินการ

   1. จัดทำขวดพลาสติกอย่างดี เพื่อแจกให้นักเรียนทุกคน

                         2. ติดสติกเกอร์ที่ขวดเพื่อให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเอง

                3. จัดหาเครื่องกรองน้ำอย่างดีไว้ ณ บริเวณที่นักเรียนสามารถเห็นได้ง่าย

                4. ครู อาจารย์ ช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักเรียน และผู้ปกครอง

                5. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อได้เป็นที่เข้าใจแพร่หลาย

 

 

 

 

 

                       งบประมาณ

                  ผู้รับผิดชอบโค

             นายวุฒิวงศ์  โต๊ะทอง

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เป้าหมายของโครงการ

                        1. มีเครื่องกรองน้ำ ผลิตน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 3 ชุด

       2. นักเรียนโรงเรียนคงคาราม จำนวน 2,500 คน มีขวดน้ำดื่มประจำตัว

       3. นักเรียนจำนวนดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง

       4. นักเรียนและอาจารย์สามารถประหยัดค่าน้ำดื่มได้อย่างน้อยวันละ 5 บาท / คน

 

 หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9